تبلیغات
سرزمین گیمرها - رمز های بازی GTA:Liberty city stories

دوشنبه 26 آذر 1386 - 05:12 ق.ظ


Weapon Set 1:
UP, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, SQUARE, SQUARE, RIGHT

Weapon Set 2:
UP, CIRCLE, CIRCLE, DOWN, LEFT, CIRCLE, CIRCLE, RIGHT

Weapon Set 3:
UP, X, X, DOWN, LEFT, X, X, RIGHT

$250,000:
L1, R1, TRIANGLE, L1, R1, CIRCLE, L1, R1

Restore Armor:
L1, R1, CIRCLE, L1, R1, X, L1, R1

Restore Health:
L1, R1, X, L1, R1, SQUARE, L1, R1

Increase Wanted Level:
L1, R1, SQUARE, L1, R1, TRIANGLE, L1, R1

No Wanted Level:
L1, L1, TRIANGLE, R1, R1, X, SQUARE, CIRCLE

Weather: Sunny:
L1, L1, CIRCLE, R1, R1, SQUARE, TRIANGLE, X

Weather: Clear:
UP, DOWN, CIRCLE, UP, DOWN, SQUARE, L1, R1

Weather: Overcast:
UP, DOWN, X, UP, DOWN, TRIANGLE, L1, R1

Weather: Rainy:
UP, DOWN, SQUARE, UP, DOWN, CIRCLE, L1, R1

Weather: Foggy:
UP, DOWN, TRIANGLE, UP, DOWN, X, L1, R1

Spawn Rhino:
L1, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, TRIANGLE, CIRCLE

Faster Clock:
L, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, CIRCLE, X

Destroy All Cars:
L, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, X, SQUARE

Random Pedestrian Outfit:
L, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, SQUARE, TRIANGLE

Start a Pedestrian Riot:
L1, L1, R1, L1, L1, R1, LEFT, SQUARE

Pedestrians Attack You:
L1, L1, R1, L1, L1, R1, UP, TRIANGLE

Pedestrians All Have Weapons:
R1, R1, L1, R1, R1, L1, RIGHT, CIRCLE

Faster Gameplay:
R1, R1, L1, R1, R1, L1, DOWN, X

Slower Gameplay:
R1, TRIANGLE, X, R1, SQUARE, CIRCLE, LEFT, RIGHT

Perfect Traction, Down=Car Hop:
L1, UP, LEFT, R1, TRIANGLE, CIRCLE, DOWN, X

Media Attention Meter:
L1, UP, RIGHT, R1, TRIANGLE, SQUARE, DOWN, X

Commit Suicide:
L1, DOWN, LEFT, R1, X, CIRCLE, UP, TRIANGLE

All Green Traffic Lights:
TRIANGLE, TRIANGLE, R1, SQUARE, SQUARE, L1, X, X

Aggressive Drivers:
SQUARE, SQUARE, R1, X, X, L1, CIRCLE, CIRCLE

White Traffic:
X, X, R1, CIRCLE, CIRCLE, L1, TRIANGLE, TRIANGLE

Black Traffic:
CIRCLE, CIRCLE, R1, TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE

Spawn Trashmaster:
TRIANGLE, CIRCLE, DOWN, TRIANGLE, CIRCLE, UP, L1, L1

Cars Can Drive On Water:
CIRCLE, X, DOWN, CIRCLE, X, UP, L1, L1

Follow Me:
DOWN, DOWN, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, CIRCLE, L1, R1

Bobble Head World:
DOWN, DOWN, DOWN, CIRCLE, CIRCLE, X, L1, R1

Upside Down:
DOWN, DOWN, DOWN, X, X, SQUARE, R1, L1

Upside Down:
X, X, X, DOWN, DOWN, RIGHT, L1, R1

Change Bike Tire Size:
CIRCLE, RIGHT, X, UP, RIGHT, X, L1, SQUARE

Display Game Credits:
L1, R1, L1, R1, UP, DOWN, L1, R1

All Vehicles Chrome Plated:
TRIANGLE, R1, L1, DOWN, DOWN, R1, R1, TRIANGLE

 


ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[احسان دهمرده | لینک ]
نوشته های پیشین ...